Regulamin sklepu internetowego

(ważny od 5 czerwca 2017 r.)

Dane kontaktowe

§ 1

1.1. Księgarnia jest sklepem internetowym, dostępnym w domenie www.wydawnictwoJUT.pl. Prowadzona jest przez Dystrybucję Książek i Upominków Marta Komarowska z siedzibą w Lublinie (20-282) przy ul. Królowej Jadwigi 19/66, posiadającą REGON: 061564092, NIP: 713-152-73-03 działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwana także jako „Dystrybucja”).

1.2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej:

Wydawnictwo JUT

Dystrybucja Książek i Upominków

ul. Królowej Jadwigi 19/66

20-282 Lublin

e-mail: dystrybucjaksiazek2@onet.pl

tel. i fax 81 524 41 68

kom. 509 476 321

(opłata za połączenie według stawek Twojego operatora)

Definicje

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawca należy przez to rozumieć Dystrybucję Książek i Upominków z siedzibą w Lublinie (20-282) przy ul. Królowej Jadwigi 19/66, posiadającą REGON: 061564092, NIP: 713-152-73-03 działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami oraz Kupującymi adresem poczty elektronicznej: dystrybucjaksiazek2@onet.pl oraz numerem telefonu: 81 524 41 68 lub kom. 509 476 321.

Księgarni należy przez to rozumieć księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.wydawnictwoJUT.pl.

Towarze (produkt) należy przez to rozumieć publikacje w postaci drukowanej prezentowane w ofercie Księgarni.

Publikacji drukowanej – należy przez to rozumieć książki oraz modlitewniki.

Kupującym (Użytkowniku) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w Księgarni może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Księgarni oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

Konsumencie należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koncie (Konto użytkownika) – należy przez to rozumieć podstronę Księgarni, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a także weryfikacji stanu złożonych zamówień.

Koszyk – należy przez to rozumieć funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu oraz umożliwiający Użytkownikowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Loginie (Login użytkownika) – należy przez to rozumieć ciąg znaków lub adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika. Ustalany jest samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Rejestracji należy przez to rozumieć czynność mającą charakter jednorazowy. Polega na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Księgarni.

Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika. Zostaje on ustalony przez Użytkownika w czasie procesu Rejestracji.

Postanowienia ogólne

§ 3

3.1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę Kupującym za pośrednictwem Księgarni.

3.2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Księgarni następujące usługi na rzecz Użytkowników:
a. sprzedaż produktów;

b. udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni, pozwalającego na dokonywanie zakupu produktów;

c. otrzymywanie przez Użytkownika, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Księgarni, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne (Newsletter).

3.3. Aby utworzyć Konto wymagana jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość szybszej i łatwiejszej realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z kodów rabatowych, dostęp do przesyłek pobraniowych.

3.4. Umowa o prowadzenie Konta w Księgarni zostaje zawarta poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia utworzenia konta przez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

3.5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien zachować należytą staranność w doborze bezpiecznego hasła i utrzymaniu w tajemnicy hasła dostępu do swojego Konta w Księgarni.

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ujawnienia przez Użytkownika danych potrzebnych do zalogowania osobom trzecim.

3.7. Użytkownik ma prawo każdym momencie usunąć swoje Konto z Księgarni. W celu usunięcia konta z Księgarni, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres: dystrybucjaksiazek2@onet.pl. Poprzez usunięcie Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni.

3.8. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w pojawiającym się na stronie głównej pasku „Zapisz się na Newsletter”, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Księgarni, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

3.9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez:

a. kliknięcie linku rezygnacji zawartego w każdym otrzymanym Newsletterze;

b. wysłanie wiadomości na adres: dystrybucjaksiazek2@onet.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania Newslettera.

3.10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni.

3.11. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

3.12. Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania oferowanych przez nią produktów, składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta w Księgarni oraz otrzymywania informacji na temat Księgarni niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Składanie i przyjmowanie zamówień

§ 4

4.1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Księgarni jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Księgarni składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4.2. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.3. Złożenie zamówienia na Publikację drukowaną nie wymaga założenia konta Użytkownika.

4.4. W celu złożenia zamówienia bez założenia konta (bez rejestracji), należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Księgarnię danych osobowych.

4.5. Dokonywanie zakupu bez założenia konta (bez rejestracji) nie uwzględnia opcji płatności przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

4.6. Po utworzeniu Konta w Księgarni każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło). Użytkownik może dokonać zmiany hasła podanego przy rejestracji po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Moje Konto” „Szczegóły konta”).

4.7. W celu złożenia zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, sposobu i adresu dostawy, adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub dowód dostawy oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

4.8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Księgarni, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4.9. Ceny produktów wskazanych na stronach Księgarni podawana są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

4.10. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4.11. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia produktu do Użytkownika, od wartości oraz wielkości zamówienia. Przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia, Użytkownik jest o nich informowany. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

4.12. W przypadku dodania produktów do koszyka i wpisania kraju wysyłki innego niż Polska, Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza dla Klientów zagranicznych. Za pomocą przycisku „proszę o wycenę przesyłki zagranicznej” zamówienie trafia do Sprzedawcy, który wycenia koszt przesyłki na podstawie przesłanego przez Klienta zamówienia. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o sposobie naliczania kosztu dostawy w prywatnej wiadomości wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.13. Po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. W treści tej wiadomości zostaną wskazane przedmioty zamówienia, ceny jednostkowe, ilość egzemplarzy, cena całkowita oraz koszt dostawy i sposób płatności. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia zamówienia w ciągu jednej doby od złożenia zamówienia, Użytkownik powinien sprawdzić w swojej skrzynce elektronicznej zakładkę „spam” lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: dystrybucjaksiazek2@onet.pl lub telefonicznie pod numerem: 509 476 321 lub 81 524 41 68.

4.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów zaczynają obowiązywać od chwili wprowadzenia ich do systemu informatycznego Księgarni jednakże nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

4.15. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Księgarni nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4.16. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: dystrybucjaksiazek2@onet.pl lub telefonicznie pod numerem 509 476 321 lub 81 524 41 68 (opłata za połączenie według stawek operatora). Zmiany mogą polegać na całkowitej lub częściowej rezygnacji z produktów wchodzących w skład zamówienia, zmiany dotyczące adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiany te mogą być zgłaszane do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę tj. skompletowania zamówienia oraz przygotowania go do wysyłki.

Realizacja zamówień

§ 5

5.1. Realizacja zamówień w Księgarni odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

5.2. Złożone zamówienie zrealizowane będzie najpóźniej w następnym dniu roboczym.

5.3. Czas oczekiwania na przesyłkę składa się z czasu realizacji zamówienia, czyli skompletowania produktów do zamówienia oraz przewidywanego czasu dostawy, który uzależniony jest od wybranej formy.

5.4. W zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności, początek realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:

a. wysłania Użytkownikowi potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji Płatność za pobraniem (dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników);

b. otrzymania przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji Dotpay;

c. uznania rachunku Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji Przelew bankowy.

5.5. Jeżeli zamówione produkty są niedostępne, co skutkuje niemożnością realizacji zamówienia w całości, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy i dokonać zwrotu wpłaconych środków. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

5.6. Jeżeli niedostępność dotyczy tylko części Produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn nie można zrealizować zamówienia w całości w terminie, Sprzedawca może zaproponować Użytkownikowi:

a. anulowanie całego zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia;

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Sprzedawcy realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie.

5.7. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

5.8. Jeżeli w przypadkach powyżej określonych Użytkownik rezygnuje z części zamówienia, koszty wysłania zamówienia ponosi Sprzedawca.

5.9. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5.10. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub dowód dostawy.

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów

§ 6

6.1. Na terenie Polski zamówiony towar może być dostarczony za pośrednictwem operatora DPD lub Poczty Polskiej pod wskazany przez Użytkownika adres.

6.2. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Użytkownika adres. Przy przesyłkach zagranicznych proponujemy indywidualną wycenę (przycisk „proszę o wycenę przesyłki zagranicznej” dostępny przy koszyku).

6.3. Czas dostarczenia paczki od momentu przekazania jej przedsiębiorstwu spedycyjnemu zależy od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy:

a. przesyłka kurierska DPD – 1 dzień roboczy;

b. przesyłka pocztowa Paczka 48 (paczka pobraniowa) – do 2 dni roboczych;

c. przesyłka pocztowa ekonomiczna – do 4-5 dni roboczych;

d. przesyłka pocztowa priorytetowa – do 2 dni.

Sposoby płatności za Towary oraz opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów

§ 7

7.1. W ramach Księgarni dostępne są następujące formy płatności:

a. Dotpay – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni od firmy Dotpay, że cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

b. Płatność za pobraniem płatność przy odbiorze przesyłki. Należność pobiera pracownik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Forma płatności dostępna dla zamówień o maksymalnej wartości 1500 zł. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji natychmiast po złożeniu. Promocje związane z kosztami dostawy nie obowiązują w sytuacji wybrania tej formy płatności. Opcja dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

c. Przelew bankowy forma płatności za pomocą przelewu tradycyjnego bezpośrednio na konto Sprzedawcy: Idea Bank 52 1950 0001 2006 0531 9468 0002. Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej razem z podsumowaniem zamówienia zostanie wysłany numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy (zazwyczaj trwa to od 1 do 3 dni roboczych).

7.2. Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od rodzaju produktu i/lub formy dostawy.

7.3. Opcja płatności za pobraniem dostępna jest wyłącznie:

a. dla klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym,

b. zamawiających przesyłki krajowe,

c. przy wyborze jako formy dostawy przesyłki kurierskiej DPD lub przesyłki pocztowej Paczka 48.

Promocje

§ 8

8.1. Promocje dzielą się w szczególności na:

a. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;

b. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w Newsletterze.

8.2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego lub wartościowego podczas składania zamówienia.

8.3. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy, upoważniającego do otrzymania rabatu w Księgarni. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego nie będzie możliwe.

Miejsce i sposób składania reklamacji

§ 9

9.1. Wszystkie produkty dostępne w Księgarni są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9.2. W przypadku stwierdzenia wady produktu Użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacji. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wad lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9.3. Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.

9.4. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

9.5. Reklamacje można złożyć:

a. na piśmie na adres: Dystrybucja Książek i Upominków, ul. Królowej Jadwigi 19/66, 20-282 Lublin;

b. w formie elektronicznej na adres: dystrybucjaksiazek2@onet.pl.

9.6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dystrybucja skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.

9.7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

9.8. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

9.9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

9.10. Formularz reklamacyjny do pobrania w pliku PDF formularz reklamacyjny.

Odstąpienie od umowy

§ 10

10.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sprzedawcy), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Księgarni w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane:

a. na piśmie na adres: Dystrybucja Książek i Upominków, ul. Królowej Jadwigi 19/66, 20-282 Lublin

b. w formie elektronicznej na adres: dystrybucjaksiazek2@onet.pl

c. wraz z odsyłanymi produktami na adres: Dystrybucja Książek i Upominków, ul. Królowej Jadwigi 19/66, 20-282 Lublin.

10.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest do pobrania w pliku PDF formularz odstąpienia od umowy oraz jest dołączony do zamówienia.

10.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu Dystrybucji w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10.5. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, odsyłając towar wraz z kopią dowodu zakupu (np. kopia faktury, potwierdzenie z rachunku bankowego) na adres Sprzedawcy podany powyżej z zachowaniem 14-dniowego terminu.

10.6. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

10.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10.8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni).

10.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.12. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

Ochrona danych osobowych

§ 11

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

11.2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Księgarni, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

11.4. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

11.5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Moje konto”).

11.6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

11.7. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

11.8. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na podstronie Księgarni poświęconej polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

§ 12

12.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Księgarni zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

12.3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Księgarni były na najwyższym poziomie, jednakże Dystrybucja nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Księgarni w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Księgarni.

12.4. Użytkownik, akceptując Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Dystrybucji statystyk swojej obecności i aktywności w Księgarni. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

12.5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Księgarnia korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Księgarni. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na podstronie poświęconej polityce prywatności.

12.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12.8. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.