Świąteczny konkurs dla dzieci z Wydawnictwem JUT!!

Grudzień to chyba ulubiony miesiąc naszych pociech. Może być dla nich jeszcze milszy, bo to właśnie dla nich zorganizowany jest ten konkurs. Jeśli nie mają swoich profili na Facebooku to Wy jako rodzice możecie zgłosić ich prace. Co należy zrobić aby zdobyć 1 z 3 niespodzianek od Wydawnictwa JUT? Wstawcie w komentarzu pod postem na naszym profilu Facebook zdjęcie zrobionego przez Wasze dziecko rysunku, wierszyka lub dekoracji, pt. „Moje święta” i zdobądźcie cudowne nagrody!
Będzie nam bardzo miło, gdy polubicie lub udostępnicie nasz post. Zaznaczamy, że nie jest to konieczne żeby wziąć udział w naszym konkursie.
Konkurs trwa od: 23.11.2020r. Do 14.12.2020r. Do godz. 8.00
Powodzenia!

😄👍

KONKURS

Regulamin konkursu „Moje święta” WYDAWNICTWO JUT

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo JUT, ul. Ciepłownicza 6a, 20-479 Lublin, NIP: 7131527303.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/WydawnictwoJUT (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci do 18 roku życia.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs trwa od 23.11.2020r. Do 14.12.20r. do godziny: 8.00

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14.12.20r. za pośrednictwem FanPage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.


Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega: na zrobieniu pracy plastyczno-fotograficznej, pt. „Moje święta” może to być: rysunek, wierszyk, dekoracja.

11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

12.Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 komentarze, które będą przedstawiały fotografie zrobionych prac, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne i estetycznie wykonane, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

14. Nagrodą w konkursie jest:

  • 1 miejsce: 2 aniołki, „Opowieści Bożonarodzeniowe”, „Tradycje i Zwyczaje Bożonarodzeniowe”, „Modlitwa do Anioła Stróża”, „Don Arturo Opowiadania”
  • 2 miejsce: aniołek, „Modlitwa do Anioła Stóża”, książeczki w formie modlitw: „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Aniele Boży”

  • 3 miejsce: aniołek, modlitewnik „Do Aniołów Stróżów”, „Nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca”, „Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca”

15. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Wydawnictwa JUT lub może zostać przesłana pocztą.

16. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 21.12.2020r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
W takim przypadku nagroda przepada.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

21. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na pieniądze.


Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

29.  Nic nie musisz wypełniać. Nasze konkursy są bez kupowania.